เพาะต้นกล้าของสังคม 1(อนุบาล)

วันที่ 18 ม.ค. 2563
ดูให้รู้ - เพราะต้นกล้าของสังคม 1(อนุบาล)
การศึกษา ครอบครัว และศาสนา คือตัวแปรสำคัญของชีวิตคน ภายใต้สังคมที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพ­ในญี่ปุ่น
 ตัวแปรทั้งสามได้ทำหน้าที่ "สร้างคน ... สร้างชาติ" ให้กับคนญี่ปุ่นอย่างไร นี่คือหนึ่งในคำตอบเพื่อการเรียนรู้ไปด้วย­กัน